Afspaak maken

Privacyverklaring

PRIVACY-VERKLARING PRAKTIJK HAPTONOMIE ZWOLLE

De praktijk voor haptonomie Zwolle praktijk voor haptonomie Zwolle, gevestigd aan Terborchstraat 7 8011 GD Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijklokatie

Terborchstraat 7 8011 GD Zwolle

Contactgegevens

I. Lindner, haptotherapeut Beelstraat 28
8015BE Zwolle 06-25191920 info@haptonomiezwolle.nl www.haptonomiezwolle.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Praktijk voor haptonomie Zwolle verwerkt persoonsgegevens van de cliënt omdat de cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken De praktijk voor haptonomie Zwolle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënt. Het betreft gegevens in de categorie:
  • gezondheid

De praktijk voor haptonomie Zwolle verwerkt persoonsgegevens van de cliënt voor de volgende doelen:
om goederen en diensten af te leveren (lees: behandelingen te kunnen geven)

De praktijk voor haptonomie Zwolle is een eenmanspraktijk.

Dat betekent dat binnen de praktijk niemand anders dan de praktijkhouder de gegevens inziet en er mee werkt.
Er is één document waarin de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van alle in behandeling zijnde cliënten verzameld staan. Dat document kan door de assistent van de praktijkhouder geopend worden. Dat gebeurt echter alleen in geval van calamiteiten. Denk daarbij aan annulering van behandelafspraken in geval van ziekte of overlijden van de behandelaar.

Verzending van berichten via het contactformulier van de website

De website www.haptonomiezwolle.nl is een z.g.n. https:// site. Dit is een beveiligde site. Informatie die via het contactformulier van deze site verzonden wordt is beveiligd.

Geautomatiseerde besluitvorming

De praktijk voor haptonomie Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk voor haptonomie Zwolle) tussen zit.

Cliëntendossier

In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst is de behandelaar verplicht om een cliëntendossier aan te leggen. In dat dossier zitten de persoonlijke gegevens, het intakeverslag, persoonlijke verslagen, eventuele vragenlijsten, een samenvatting van de hulpvraag en behandeldoelen, de eventuele correspondentie van of naar de huisarts / verwijzer en aantekeningen over de behandeling.

De cliënt heeft te allen tijde inzagerecht op het behandeldossier. Des gewenst mag deze correcties aanbrengen op datgene wat de behandelaar heeft vastgelegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De intake wordt opgenomen m.b.v. een voice-recorder zodat er tijdens het intakegesprek niet geschreven hoef te worden. Nadat de opname digitaal is uitgewerkt wordt de opname gewist.

De praktijk voor haptonomie Zwolle bewaart persoonsgegevens van de cliënt niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
De praktijk hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • cliëntendossier: 15 jaar, conform de WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst)
  • bestand met de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit na vooraf schriftelijke toestemming. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van eventuele uitnodigingen voor workshops of lezingen. Indien die toestemming niet gegeven wordt, worden deze gegevens na het einde van de behandeling verwijderd.

Mailingen, SMS-berichten, appberichten Mailingen en SMS- (of app-)berichten met de eventuele de bijlagen, met voor de behandeling relevante gegevens, worden gekopieerd naar het cliëntendossier. Vervolgens worden alle mailingen of berichten gewist.
De documenten met privacygevoelige informatie worden beveiligd met een wachtwoord via de mail verstuurd.
Als de cliënt zelf informatie onbeveiligd via de mail verzendt dan draagt de cliënt zelf de risico’s hiervan.
Zelf is de praktijk niet actief in het verzenden van informatie via Whats app of vergelijkbare diensten. Mocht de cliënt daar op eigen initiatief wel gebruik van maken dan zijn de risico’s voor de cliënt zelf.

Computerbeveiliging

De door de behandelaar gebruikte computer is beveiligd met een wachtwoord. Eveneens zit er een betaalde virusscanner en firewall op de computer geïnstalleerd.

Documentbeveiliging

De documenten waarin alle persoonlijke gegevens staan zijn eveneens beveiligd met een wachtwoord.

Back-ups

Back-ups van alle bestanden worden bewaard op een externe harde schijf welke beveiligd is met een wachtwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden

De praktijk voor haptonomie Zwolle verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die cliëntgegevens verwerken in opdracht van de praktijk (in concreto: Kleisteen, online boekhoudprogramma), heeft de praktijk een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de cliëntgegevens. De praktijk voor haptonomie Zwolle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Soms wordt de behandeling gegeven is samenwerking of afstemming met bijvoorbeeld een psycholoog of een huisarts. De uitwisseling van gegevens gebeurt alleen na toestemming van de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De praktijk voor haptonomie Zwolle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het cliëntendossier worden de persoonsgegevens, het intakeverslag, persoonlijke verslagen, eventuele vragenlijsten, een samenvatting van de hulpvraag en behandeldoelen, de eventuele correspondentie van of naar de huisarts / verwijzer en aantekeningen over de behandeling bewaard.

De cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen, zolang dit niet ingaat tegen de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst). Daarnaast heeft de cliënt het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door praktijk voor haptonomie Zwolle. Eveneens heeft de cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij behandelaar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover de praktijk beschikt naar de cliënt zelf of een ander, bijvoorbeeld een door de cliënt genoemde organisatie, te sturen. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@haptonomiezwolle.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt zelf is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Klachtenregeling privacybescherming

De praktijk voor haptonomie Zwolle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Eveneens is de praktijk aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging Voor Haptotherapeuten. Zie voor verdere informatie https://haptotherapeuten-vvh.nl/de- vvh/klachtenregeling